Koło Słupskie

W dniu 9 kwietnia 2015 roku zostały wybrane nowe władze Koła Słupskiego.

Zarząd Koła:
1. Joanna Chudzińska – Prezes
2. Maciej Żelisko – Wiceprezes
3. Jerzy Wacławski – Sekretarz
4. Jerzy Szyszko – Skarbnik
5. Elżbieta Zagrodzka – Członek
6. Tomasz Dresler – Członek

Komisja Rewizyjna
1. Przemysław Mirecki - Przewodniczący
2. Bożena Błażejczyk - Członek
3. Wiktor Usyk – Członek

Delegatami na Zebranie Ogólne Towarzystwa są:
1. Maciej Żelisko 
2. Ryszard Karbowiak
oraz Zastępca:
1. Wiktor Usyk

OGRZEWALNIA
ul. Przemysłowa 33 tel. 791 028 933- placówka sezonowa czynna w okresie listopad/marzec w godz. od 18.00 do 8.30. Działalność Ogrzewalni finansowana jest ze środków Pełnomocnika d.s. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych UM w Słupsku. Placówka działa nieodpłatnie dla osób zgłaszających się po pomoc. Zgodnie ze standardami, wyposażona jest w miejsca siedzące, punkt sanitarny, miejsce z możliwością przygotowania ciepłego napoju. Ilość miejsc 20, ale w sytuacji kryzysowej istnieje możliwość ich zwiększenia. Obiekt  jest obecnie częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Ogrzewalnia zapewnia tymczasowy interwencyjny pobyt bezdomnym mężczyznom, którzy nie mogą utrzymać abstynencji. Stan nietrzeźwości przyjętego nie może zagrażać życiu jego oraz innym osobom korzystającym ze wsparcia  placówki. Przyjmowane są osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce, warunkiem otrzymania pomocy jest zaakceptowanie regulaminu placówki. O przyjęciu do Ogrzewalni decyduje zawsze dyżurny opiekun. Dla osób spoza tego zakresu trzeźwości pozostaje SORPA (gdzie jest całodobowa pomoc lekarska) lub placówki służby zdrowia. Do Ogrzewalni przyjmowane są osoby, które same zgłoszą chęć noclegu, będą dowiezione przez Policję, Straż Miejską lub Gminną. 

NOCLEGOWNIA DLA MĘŻCZYZN
ul. Gdyńska 13 a. tel. 059-84 04 270 – placówka półstacjonarna czynna jest cały rok. Ilość miejsc noclegowych- 32. Noclegownia czynna całorocznie w godzinach od 18:00 do 8:00, zapewnia schronienie osobom bezdomnym świadcząc tymczasową pomoc w postaci tymczasowego miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Pomocą obejmujemy tylko bezdomnych mężczyzn zdolnych do samoobsługi których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce. Wymogiem jest zaakceptowanie regulaminu placówki oraz trzeźwość zarówno od alkoholu jak i innych substancji psychoaktywnych. Zgodnie ze standardami placówka zapewnia nocleg, jeden posiłek, środki czystości, odzież, obuwie oraz w miarę możliwości motywuje osoby zgłaszające się na nocleg do zmiany dotychczasowego trybu życia.

SCHRONISKO DLA MĘŻCZYZN
do 23 października br. ul. Leśna 6/obecnie ul. Krzywoustego 6 tel. 059- 84 29 445  placówka stacjonarna czynna całorocznie. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie całodobowego tymczasowego miejsca pobytu. Schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w schronisku. Przyjmowane są osoby skierowane przez właściwy OPS decyzją administracyjną, które podpisały kontrakt socjalny.
W schronisku przebywają osoby, które zaakceptowały i przestrzegają regulaminu placówki, utrzymują abstynencję. Łącznie 38 miejsc noclegowych  możliwości tzw. dostawek w okresie zimowym 5 miejsc.
Placówka zapewnia pełne wyżywienie oraz konieczne środki czystości i odzież.


MIESZKANIE TRENINGOWE
ul. Tuwima (lokal o powierzchni 168 m2) Do Mieszkania Treningowego kierowane są osoby, które podjęły starania wyjścia z bezdomności w Schronisku, mają swoje dochody i złożyły wniosek o lokal socjalny. Przyszli mieszkańcy typowani są przez Kierownika Placówek TPBA w uzgodnieniu z Zarządem Koła oraz pracownikami Towarzystwa. Mieszkaniec podpisuje Umowę w formie rocznego kontraktu z Zarządem Koła. Mieszkanie nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od 2001 do 2014 roku usamodzielniły się 32 osoby.

OŚRODEK WSPARCIA USŁUG SPOŁECZNYCH-
funkcjonuje przy ul. Krzywoustego 6 (przy schronisku wejście od Orlika) tel.797 773 293 czynny całodobowo.  Przeznaczony jest dla osób, które zaakceptowały regulamin i  skierowane przez właściwy OPS decyzją administracyjną, ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, samotność, wiek, bezdomność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, z wyłączeniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Nie świadczy pomocy medycznej i usług leczniczych. Zapewnia okresowy pobyt z całodziennym wyżywieniem (3 posiłki w tym 1 gorący) zapewniając usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacji. Zapewnia 20 miejsc dla osób skierowanych z miasta Słupska (5 kobiet 15 mężczyzn).

SCHRONISKO W USTCE
od 2017 roku prowadzimy schronisko dla mężczyzn przy  ul. Grunwaldzkiej 39. W okresie 2013 do 2016 rok  prowadziliśmy  Noclegownię całodobową. Placówka stacjonarna czynna całą dobę, nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Ilość miejsc  noclegowych 34 . Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie całodobowego tymczasowego miejsca pobytu. Schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn zdolnych do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w schronisku. Przyjmowane są osoby skierowane przez właściwy OPS decyzją administracyjną, które podpisały kontrakt socjalny.

INNE INFORMACJE
Kierownikiem Placówek (ogrzewalni, noclegowni, schronisk i mieszkania treningowego) od maja 2015 roku Pan Michał Skolasa. Uruchomionym w 2017 roku Ośrodkiem Wsparcia Usług Splecznych od lutego 2018 roku zajmuje się  Joanna Chudzińska. W placówkach prowadzona jest posługa duszpasterska. Kapelanem Towarzystwa jest ks. ks. Łukasz Bikun z parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku. Raz w miesiącu Kapelan Towarzystwa odprawia Mszę Świętą. Do placówek przychodzi również Grupa Modlitewna Odnowy w Duchu świętym. Spotkania z naszymi Aniołami, jak ich potocznie nazywamy, odbywają się raz w tygodniu. W placówkach Towarzystwa prowadzone są różne działania min. zajęcia motywujące, aktywizujące oraz wspomagające osoby bezdomne procesie powrotu do społeczeństwa. Każda z placówek odgrywa właściwą sobie role określoną w standardach pomocy. W Ogrzewalni zaczynamy działania ukierunkowane na wywołanie chęci zmiany swojego dotychczasowego stylu życia. Z kilkuletniego doświadczenia wynika, że każdy sezon kończy się przejściem kilku osób z Ogrzewalni do Noclegowni, gdzie obowiązuje wstrzemięźliwość od alkoholu, kto potrafi ją utrzymać ma szanse na przejście do następnego etapu - do Schroniska. Po przejściu kilkuetapowej terapii i zachowaniu warunków regulaminowych jest możliwość zamieszkania w Mieszkaniu Treningowym skąd „prosta” droga do powrotu na tzw. własne M.
Każdego roku w dniu Patrona Towarzystwa – 17 czerwca – na terenie Schroniska odprawiana jest Msza Święta w intencji mieszkańców placówek, członków i pracowników Towarzystwa oraz sponsorów. Po uroczystej mszy organizujemy piknik dla mieszkańców placówek, członków i sympatyków Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.